Privacy Policy

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Zásady“) V RÁMCI TESTOVÁNÍ NA SARS-CoV-2 A INTERNETOVÉHO OBCHODU

Společnost Medicli distribution s.r.o., se sídlem na adrese Jaselská 206/27, Veveří, 602 00 Brno, Czech Republic, zastoupená Gabrielou Odehnalovou, identifikační číslo: 09968946, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, spis. zn. C 121894 („Společnost“), tímto poskytuje informace o způsobu, jakým zpracovává osobní údaje při provádění online testů se vzdálenou video asistencí zdravotnického pracovníka na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přes webový portál https://www.tele-medicine.it/ („Služba“) a při prodeji zboží přes e-shop („E-shop“). 

Kontaktní údaje Společnosti: 

Korespondenční adresa: Medicli distribution s.r.o., Jaselská 206/27, Veveří, 602 00 Brno, Czech Republic

Emailová adresa: office@tele-medicine.it/

Telefonické spojení: +420  

Společnost při poskytování Služby vystupuje jak v pozici správce, tak zpracovatele osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to za podmínek, které jsou blíže popsány v těchto Zásadách. V rámci provozování E-shopu Společnost vystupuje v pozici správce osobních údajů ve smyslu Nařízení. 

A. SPOLEČNOST JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Společnost je správcem osobních údajů, které jí o sobě poskytne zaměstnavatel – fyzická osoba,  případně osoba pověřená zaměstnavatelem – právnickou osobou pro registraci do Služby jménem  zaměstnavatele („Pověřená osoba“), a to za účelem zprostředkování poskytování Služby  zdravotnickým pracovníkem zaměstnavateli, resp. jeho zaměstnancům, přiděleným pracovníkům,  osobám, které pro něj jinak vykonávají práci, nebo dalších osob, jež mají být v rámci Služby  testovány na přítomnost viru SARS-CoV-2 („Zaměstnanec“). Společnost je dále správcem osobních údajů dalších fyzických osob, které nejsou Zaměstnancem ani Pověřenou osobou, a které se samy zaregistrují do Služby svým jménem („Testovaná osoba“), a to za účelem zprostředkování poskytování Služby zdravotnickým pracovníkem Testované osobě. Společnost v tomto případě jako správce vždy zpracovává pouze běžné identifikační údaje Pověřené osoby v rozsahu příslušného registračního formuláře. 

Společnost zpracovává osobní údaje Pověřené osoby pouze pro účely plnění smlouvy týkající se poskytování Služeb, a to po dobu nezbytnou pro plnění takové smlouvy dle Obchodních podmínek Společnosti, případně následně po dobu nezbytnou pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti plynoucích z této smlouvy. 

2. Společnost je dále správcem osobních údajů v případě, kdy si od ní Pověřená osoba, Testovaná osoba nebo jiná fyzická osoba kupuje prostřednictvím E-shopu zboží a/nebo služby. V takovém případě Společnost zpracovává osobní údaje, které jí daná osoba poskytne při uzavírání smlouvy, a to pouze za účelem a do doby splnění příslušné kupní smlouvy, případně následně po dobu nezbytnou pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti plynoucích z této smlouvy. 

3. Společnost je rovněž správcem osobních údajů poskytovatelů zdravotních služeb, resp. jejich zaměstnanců (zdravotnických pracovníků) v rozsahu nezbytném pro zprostředkování jejich Služeb Zaměstnancům a Testovaným osobám na základě smlouvy uzavřené se Společností. Společnost v tomto případě zpracovává identifikační a kontaktní údaje zdravotnického pracovníka v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, a to pouze za účelem a do doby splnění příslušné smlouvy mezi Společností a zdravotnickým pracovníkem, případně následně po dobu nezbytnou pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti plynoucích z této smlouvy. 

Subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost takto zpracovává, má vůči Společnosti práva v rozsahu dle bodu C těchto Zásad. 

B. SPOLEČNOST JAKO ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V případech, kdy Společnost zpracovává osobní údaje Zaměstnanců nebo Testovaných osob v rámci poskytování samotné Služby, tj. tam, kde zprostředkovává testování osob na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 formou samotestu se vzdálenou video asistencí zdravotnického pracovníka, vystupuje vždy pouze jako zpracovatel osobních údajů. 

Správcem osobních údajů je v takovém případě poskytovatel zdravotních služeb, kterým je společnost Urologie Ukrajinská s.r.o., IČO 03607089, se sídlem Ukrajinská 900/11, 101 00 Praha 10, Czech Republic, kontaktní telefon: +420 770 648 789 e-mail: doctor@medicli.cz. Správce poskytuje subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů při poskytování Služby mimo jiné těmito Zásadami. 

Účelem zpracování osobních údajů je vždy výlučně provedení samotestu se vzdálenou video asistencí zdravotnického pracovníka, a to na základě smlouvy o poskytnutí zdravotní služby. 

Osobní údaje zpracovává Společnost pro správce po dobu nezbytnou k provedení samotného video testování se vzdálenou asistencí zdravotnického pracovníka a správce pak dále po dobu vyžadovanou právními předpisy v oblasti vedení zdravotnické dokumentace, jak je uvedeno níže.  

Rozsah zpracování osobních údajů 

V rámci Služby Společnost zajišťuje nástroj zprostředkování zdravotní služby za asistence zdravotnického pracovníka nebo online pomocí vzdálené asistence zdravotnického pracovníka, a to v souladu a na základě zvláštní legislativy, zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, vše v účinném znění. Tato legislativa ukládá poskytovateli zdravotní služby, který je také správcem osobních údajů, povinnosti vztahující se k řádné identifikaci pacienta, způsobu poskytnutí Služby včetně vyhodnocení výsledku testu a vedení zdravotnické dokumentace. Všechny uvedené osobní údaje se tak stávají součástí zdravotnické dokumentace Testované osoby, kterou dle uvedeného zákona vede poskytovatel zdravotní služby a v rámci zdravotnické dokumentace je bude uchovávat po dobu 5 let od 1. ledna roku následujícího po okamžiku poskytnutí Služby. Zdravotnická dokumentace je vedena v souladu s příslušnými předpisy v elektronické podobě. 

V rámci Služby testování se zdravotníkem Společnost zpracovává pro správce (poskytovatele zdravotních služeb) tyto osobní údaje Zaměstnance nebo Testované osoby včetně údaje o zdravotním stavu

• jméno a příjmení  

• adresa bydliště 

• e-mail  

• telefonní kontakt 

• datum narození 

• státní příslušnost 

• rodné číslo nebo číslo pojištěnce 

• číslo občanského průkazu nebo pasu 

• rizikové povolání 

• zdravotní pojišťovna 

• výsledek testu

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen osobní údaje bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v případě pozitivního výsledku testu. 

C. Ve vztahu ke zdravotnickým pracovníkům Poskytovatel rovněž zpracovává jako zpracovatel jejich kontaktní údaje, sken razítka a podpisu a elektronický klíč chytré karantény, a to výhradně pro účely a po dobu poskytování Služeb

D. SPOLEČNÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Společnost zpracovává osobní údaje primárně vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou osobní údaje zpracovávat i další zpracovatelé, kteří Společnosti poskytují software, služby a aplikace, jakými jsou například poskytovatelé cloudových služeb, služeb pro sběr, třízení a systematizaci dat o Zaměstnancích a Testovaných osobách, komunikačních služeb nebo platební brány. Zapojení takového dalšího zpracovatele je však vždy s vědomím a se souhlasem příslušného správce osobních údajů. V případech, kdy jsou v tomto kontextu osobní údaje předány mimo EU, děje se tak na základě vhodných záruk, kterými jsou zejména standardní smluvní doložky. Pro další informace je možné obrátit se na Společnost na shora uvedených kontaktech. 

Osobní údaje Zaměstnanců a Testovaných osob mohou být předány zdravotní pojišťovně za účelem provedení úhrady za Službu. Osobní údaje kteréhokoliv subjektu údajů mohou být případně poskytnuty také orgánům veřejné moci, a to vždy pouze na základě zákona nebo správního či soudního rozhodnutí. 

Není-li výše uvedeno jinak, jsou osobní údaje Zaměstnanců a Testovaných osob zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy pro vedení zdravotnické dokumentace. Následně mohou být osobní údaje zpracovávány v případech, kde příslušný správce žádá o dodatečné proplacení Služby zdravotní pojišťovnou, plní své povinnosti vůči státním dozorovým orgánům nebo jiné obdobné povinnosti uložené mu právními předpisy či rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Vždy a za všech okolností má Zaměstnanec nebo Testovaná osoba, resp. každý subjekt údajů ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů tato práva

Právo na přístup k osobním údajům: právo získat informace o tom, jestli jsou osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo k osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude ale za kopii poskytnutých osobních údajů účtován přiměřený poplatek anebo bude žádost odmítnuta (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).  

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, zpracování nepřesných či neúplných osobních údajů, právo požadovat jejich opravu a doplnění. Opravu či doplnění údajů provede Společnost a/nebo příslušný správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti. 

Právo na výmaz: v případě žádosti vymaže Společnost a/nebo příslušný správce osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) budou vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo (iv) výmaz Společnosti a/nebo příslušnému správci ukládá zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě žádosti budou osobní údaje znepřístupněny, dočasně odstraněny či uchovány anebo budou provedeny jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost údajů: v případě, žádosti o předání osobních údajů třetímu subjektu, je možno využít práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebude Vaší žádosti vyhověno. 

Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů příslušného správce. V případě, že příslušný správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad 

zájmem nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování bude na základě námitky ukončeno bez zbytečného odkladu. 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu: v případě, nespokojenosti se způsobem, jakým Společnost a/nebo příslušný správce zpracovává osobní údaje nebo se způsobem, jakým o tomto poskytují informace, existuje právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro Ochranu osobních údajů, a to na adrese: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

Česká republika 

https://www.uoou.cz/

Práva je možné uplatnit přímo vůči správci osobních údajů (kterým poskytovatel zdravotních služeb společnost SochORL s.r.o. nebo Společnost, dle toho, jak je shora uvedeno) stejně jako vůči Společnosti v případech, kdy je tato zpracovatelem osobních údajů na výše uvedených kontaktních adresách poskytovatele zdravotních služeb a Společnosti. 

E. COOKIES 

V případě, návštěvy webového portálu Společnosti na adrese https://www.tele-medicine.it/, poskytuje Společnost informaci o užívání cookies. 

Cookies jsou malé kousky textových dat, které se ukládají v internetovém prohlížeči návštěvníka nebo mobilním zařízení při prohlížení webových stránek. Cookies pomáhají spravovat webovou stránku, poskytují webovým stránkám základní funkcionality a zároveň Společnosti pomáhají pochopit, jak uživatelé webové stránky používají.  

Z titulu oprávněného zájmu Společnosti, kterým je zejména zlepšování kvality poskytovaných služeb a racionalizace řízení Služeb poskytovaných přes webový portál využívá Společnost cookies pro účely obchodní analýzy a statistiky. Z takovýchto cookies získává Společnost zejména data jako například území, ze kterého uživatelé na webový portál přistupují nebo metody či zařízení, které pro návštěvu našich stránek používají, jak se na stránkách chovají, kolik času na nich tráví atp. nevyužívá žádné reklamní cookies. 

Více informací o cookies: http://www.allaboutcookies.org/

 Cookies se mohou rozlišovat podle toho, na co jsou určeny, na: 

a) nezbytné cookies, které zajišťují řádné fungování webové stránky, například zajišťují funkci přihlášení do uživatelského konta na stránce nebo umožňují přepínat mezi jazykovými verzemi webových stránek a zajišťují zapamatování si jazykové volby návštěvníka. Tyto cookies lze vypnout změnou nastavení internetového prohlížeče, avšak webová stránka nemusí bez nich fungovat správně.  Právním základem pro zpracování těchto cookies jsou předsmluvní / smluvní vztahy a oprávněný zájem Společnosti. 

b) analytické cookies, slouží k analýze pohybu návštěvníků na webové stránce, vyhodnocení toho, jaký obsah je pro návštěvníka relevantní a také se prostřednictvím nich získávají údaje o demografii návštěvníků webové stránky. Právním základem pro zpracování těchto cookies je souhlas návštěvníka webové stránky.

c) reklamní cookies, slouží k zobrazování cílené a relevantní reklamy. Právním základem pro zpracování těchto cookies je souhlas návštěvníka webové stránky. 

Některé cookies se vymažou ze zařízení poté, co zavřete okno internetového prohlížeče (session cookies), jiné zůstávají v zařízení uloženy i po ukončení procházení webových stránek (permanent cookies). 

V současnosti jsou na webové stránce Společnosti používány analytické a statistické nástroje Google Analytics společnosti Google, které Společnosti pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci webového portálu interagují se zobrazovaným obsahem. 

Souhlas s cookies a jak je zakázat nebo odstranit 

Nastavení cookies, zejména jejich omezení, zablokování nebo odstranění je možné provést změnou konfigurace internetového prohlížeče. I když nastavení jednotlivých prohlížečů se liší, konfigurace souborů cookies se obvykle nachází v nabídce „Předvolby“ nebo „Nástroje“. Zablokování cookies nicméně může znamenat, omezení funkčnosti webové stránky a v případě nezbytných cookies celkové ztráty přístupu na webovou stránku. 

Návod na odstranění starých cookies nebo zabránění ukládání nových cookies je dostupný pod níže uvedenými odkazy, a to pro jednotlivé typy internetových prohlížečů. 

a) Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

b) Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

c) Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

d) Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

 

Cookies třetích stran 

V současnosti používá Společnost na svých webových stránkách analytické a reklamní cookies společnosti Google LLC. Informace shromažďované cookies společnosti Google LLC jsou odesílány na servery v USA v souladu s postupy společnosti Google LLC v oblasti ochrany soukromí a na základě příslušných záruk v souladu s Nařízením. Zásady společnosti Google LLC jsou dostupné na následujícím odkazu https://policies.google.com/privacy?hl=cz

 

Tyto Zásady jsou účinné od 24.10. 2021.